ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 : Toepassing Alle relaties met onze klanten en medecontractanten (met inbegrip van aanbiedingen en bestellingen) worden beheerst door onze algemene voorwaarden, die alle algemene of bijzondere voorwaarden van onze medecontractanten annuleren en vervangen. Indien wij met de medecontractant bijzonder contractclausules overeenkomen die van onze algemene voorwaarden afwijken, blijven de andere clausules onverminderd van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling, zelfs mondeling, onderschrijven onze klanten onze algemene voorwaarden, waarvan zij verklaren kennis te hebben genomen. Door het aanvaarden van onze bestelling, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij per mail of hetzij door uitvoering aanvaarden de klanten onze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om onze voorwaarden op ieder moment aan te passen. Onze gewijzigde algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf de kennisgeving. Publicatie op onze website geldt als kennisgeving. 

 Artikel 2: Prijzen De uit te voeren werken en de te leveren materialen zullen gefactureerd worden volgens de tarieven en prijzen die op datum van het aanbod van kracht waren. Alle op het tijdstip van dit aanbod niet bekende kosten en lasten zullen ten laste van de klant zijn. 

 Artikel 3: Geldigheid De offerte en de kostprijsberekening blijven gedurende 14 dagen vanaf de vermelde datum onverkort geldig. Na afloop van die 14 dagen kunnen dezelfde voorwaarden niet langer gegarandeerd worden. 

 Artikel 4: Voorschotten en eindsaldo Volgens afspraak met de klant. 

 Artikel 5: Betalingen Zonder betwisting per uitsluitend aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na verzending van de factuur, wordt elke factuur aanzien als onherroepelijk aanvaard. De bedragen verschuldigd door onze klanten of medecontractanten zijn conventioneel draagbaar en niet haalbaar. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vertragingsintrest van 15% jaarlijks op. Het factuurbedrag zal bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met 15% en een minimum van 250€. Het geheel van inningskosten is ten laste van klant of medecontractant. Wij behouden ons het recht voor om betalingen toe te rekenen op de oudste facturen. De betaling die niet het geheel van de totale schuld dekt, zal in elk geval eerst worden toegerekend op de interesten en de verhogingen. In geval van wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, van enige vervallen factuur, zijn wij gerechtigd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle lopende bestellingen en werken te schorsen, zonder afbreuk te doen aan ons recht om een schadevergoeding te bekomen van de klant of medecontractant. Wij behouden ons het recht voor om over te gaan tot betaling via schuldvergelijking, van rechtswege en zonder formaliteiten, van alle bedragen die ons verschuldigd zijn door de klant of medecontractant met diens eventuele vorderingen te onzer aanzien, ongeacht de oorzaak en de aard van de verschuldigde sommen en zelfs indien de voorwaarden van wettelijke schuldvergelijking niet vervuld zijn. Het ondertekenen van een handelseffect door de klant, ten tijde of na de bestelling, houdt geen schuldvernieuwing in noch enige wijziging van of verzaking aan onze algemene voorwaarden. 

Artikel 6: Waarborg Bij betwisting over de uitvoering van de werken dienen de opmerkingen van de klant binnen de 8 dagen na oplevering uitsluitend per aangetekend schrijven aan D&C HOME kenbaar gemaakt te worden. Elke andere vorm van betwisting is niet geldig. 

 Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud Alle berekeningen, schema’s, documentatie, materialen en werken blijven volledige eigendom van D&C HOME tot de volledige betaling door de klant. Indien de klant deze (schema’s en documentatie…) vooraf wenst, kan deze verkregen worden met watermerk van D&C HOME. 

 Artikel 8: Verbreking overeenkomst Indien de klant de overeenkomst, ontstaan na ondertekening van onderhavige offerte, verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant een schadevergoeding verschuldigd aan D&C HOME ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van .de bestelling/ offerte. Document gegenereerd door 

 Artikel 9: Rechtsbevoegdheid Ieder geschil of betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht kanton Brugge en de Rechtbanken van Brugge.